Strony internetowej piotrowska-psychodietetyk.pl/

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem piotrowska-psychodietetyk.pl
 4. Dietetyk Joanna Piotrowska 

Dane Rejestrowe: Gabinet Dietetyczny Joanna Piotrowska
NIP: 6252477199  REGON 388435912
Sławków ul. Olkuska 40/3 41-260

Numer kontaktowy: 508597904
Nazwa Rejestru: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

joanna@piotrowska-psychodietetyk.pl 

 1. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej.
  Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, w siedzibie Dietetyka, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie. 
  Czas trwania konsultacji to 50 minut.
  Podczas konsultacji dietetycznej klient nie otrzymuje jadłospisu.
 2. Spotkanie jest aktualne, jeśli zostanie wcześniej opłacone- w ciągu 48h od umówienia terminu spotkania. W zależności od ustalonej częstotliwości klient zobowiązuje się wykupić pakiet 2 lub 4 konsultacji.
 3. Spotkanie można odwołać lub zmienić termin najpóźniej 12h przed konsultacją.
  W innym przypadku, nie ma możliwości przeniesienia płatności na inny termin.
 4. Jeżeli spóźnienie jest większe niż 15 minut, bez wcześniejszego poinformowania – wizyta będzie traktowana jako zrealizowana i płatność oznaczona, jako zrealizowana.
 5. Produkt cyfrowy- Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta. 
 6. Jadłospis- jest to 7 dniowy plan żywieniowy składający się z:– standardowo z posiłków 5 posiłków każdego dnia (na prośbę klienta podczas konsultacji online lub w siedzibie dietetyka ich ilość może ulec zmianie)
  – autorskich przepisów dietetyka na które składają się poszczególne produkty, ich gramatura oraz opis i czas przygotowania posiłków
  – odpowiednio dopasowanej do klienta kaloryczności oraz rozkładu makro i mikroelementów.
  – dań i produktów uwzględniających zadeklarowane przez klienta w ankiecie choroby oraz alergie i wykluczenia pokarmowe
  – produktów zgodnych z preferencjami żywieniowymi klienta określonych na podstawie wypełnionej ankiety
  – listy zakupów z całego 7-dniowego okresu diety.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klienta.
 2. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. Dostęp do Internetu,
  2. Standardowy system operacyjny,
  3. Standardowa przeglądarka internetowa,
  4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 5. Wszystkie ceny produktów są podane na stronie: piotrowska-psychodietetyk.pl/ 
 6. Ceny nie zawierają podatku VAT ze względu na zwolnienie podmiotowe w przypadku usług dietetycznych. Ceny podane są w polskich złotych\

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Dietetykiem umowy. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie konta w Sklepie.
 3. Porady dietetyczne znajdujące się w zakładce „blog” oraz darmowe przepisy świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: joanna@piotrowska-psychodietetyk.pl W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

Zakładanie Konta w sklepie

 1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail. 
 2. Założenie konta w sklepie jest darmowe. 
 3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustawionych w Formularzu Rejestracji. 
 4. Klient ma możliwość bez podania przyczyny, w każdej chwili i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie żądania do sprzedawcy drogą e-mailową. 

§5

Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez założenie konta w Sklepie oraz wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności imoje, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§6

Współpraca dietetyczna 

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji:
  1. W siedzibie Dietetyka
 • W ciągu 48h od potwierdzenia dokonania płatności dietetyk zobowiązuje się do kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu umówienia pierwszej konsultacji dietetycznej oraz przesłania ankiety żywieniowej na wskazany przez niego adres e-mailowy.
 • Klient zobowiązuje się do odesłania wypełnionej w całości ankiety żywieniowej przed terminem pierwszej konsultacji. Stanowi ona punkt wyjścia  do stworzenia jadłospisu i jest pisemną deklaracją Klienta co do preferencji żywieniowych oraz chorób, alergii i wykluczeń pokarmowych. W sytuacji niepodania w ankiecie powyższych informacji Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie do jadłospisu nietolerowanych i nielubianych przez pacjenta produktów.  
 • W ramach wizyty Klient ma możliwość skorzystania z analizy składu ciała za pomocą analizatora In Body 120.
  Kryteriami wyłączenia z badania za pomocą analizatora są:
  – ciąża
  – wszczepiony defibrylator serca
  – epilepsja.

  Klient przed wykonaniem badania zostaje poinformowany o przeciwskazaniach. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie Klienta w przypadku zatajenia wymienionych przeciwskazań.
 • Na pierwszej wizycie Klient otrzymuje poradnik dotyczący diety oraz planner nawyków żywieniowych. Zostaje poinformowany o przebiegu współpracy i ustala z Dietetykiem termin wizyty kontrolnej. 
 • W ciągu 10 dni roboczych do godziny 18.00 czasu polskiego liczonych od dnia odbycia pierwszej konsultacji dietetycznej w siedzibie Dietetyka,  Klient otrzyma zindywidualizowany jadłospis w oparciu o wypełnioną przez niego ankietę. 
 • Dostarczenie jadłospisu zostanie dokonane przez Dietetyka w formie pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mailowy. 
 • Klient ma możliwość zmiany tylko trzech posiłków w ramach pakietu.  Każda dodatkowa zmiana jest płatna 20 zł i zostaje zrealizowana po otrzymaniu wpłaty. 
 • Koniec wykupionego pakietu następuje po 4 tygodniach liczonych od dnia pierwszej konsultacji dietetycznej w siedzibie dietetyka.
 • Warunki kontynuacji współpracy zostają ustalone indywidualnie z każdym Klientem po zakończeniu okresu pierwszego miesiąca współpracy. 
 • Nie ma możliwości wykupienia jedynie zindywidualizowanego jadłospisu bez wykupienia pakietu miesięcznego. Istnieje jednak możliwość kupienia gotowego jadłospisu dostępnego w sklepie internetowym Dietetyka.
 • Istnieje możliwość wykupienia jedynie jednorazowej lub pakietu konsultacji dietetycznych świadczonych w siedzibie dietetyka
 • Specyfika poszczególnych pakietów jest wyszczególniona na stronie internetowej przy każdym produkcie. 

  2. Online:
 • W ciągu 48h od potwierdzenia dokonania płatności Dietetyk zobowiązuje się do kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu umówienia pierwszej konsultacji dietetycznej oraz przesłania ankiety żywieniowej na wskazany przez niego adres e-mailowy.
 • Klient zobowiązuje się do odesłania wypełnionej w całości ankiety żywieniowej przed terminem pierwszej konsultacji. Stanowi ona punkt wyjścia  do stworzenia jadłospisu i jest pisemną deklaracją klienta co do preferencji żywieniowych oraz chorób, alergii i wykluczeń pokarmowych. W sytuacji niepodania w ankiecie powyższych informacji Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie do jadłospisu nietolerowanych i nielubianych przez pacjenta produktów.  
 • Na pierwszej wizycie Klient otrzymuje poradnik dotyczący diety oraz planner nawyków żywieniowych. Zostaje poinformowany o przebiegu współpracy i ustala z Dietetykiem termin wizyty kontrolnej. 
 • W ciągu 10 dni roboczych do godziny 18.00 czasu polskiego liczonych od dnia odbycia pierwszej konsultacji dietetycznej w siedzibie dietetyka klient otrzyma zindywidualizowany jadłospis w oparciu o wypełnioną przez niego ankietę. 
 • Dostarczenie jadłospisu zostanie dokonane przez dietetyka w formie pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres e-mailowy. 
 • Klient ma możliwość zmiany tylko trzech posiłków w ramach pakietu.  Każda dodatkowa zmiana jest płatna 20 zł i zostaje zrealizowana po otrzymaniu wpłaty. 
 • Koniec wykupionego pakietu następuje po 4 tygodniach liczonych od dnia pierwszej konsultacji dietetycznej w siedzibie Dietetyka.
 • Warunki kontynuacji współpracy zostają ustalone indywidualnie z każdym Klientem po zakończeniu okresu pierwszego miesiąca współpracy. 
 • Nie ma możliwości wykupienia jedynie zindywidualizowanego jadłospisu bez wykupienia pakietu miesięcznego. Istnieje jednak możliwość kupienia gotowego jadłospisu dostępnego w sklepie internetowym Dietetyka.
 • Istnieje możliwość wykupienia jedynie jednorazowej lub pakietu konsultacji dietetycznych świadczonych w siedzibie Dietetyka
 • Specyfika poszczególnych pakietów jest wyszczególniona na stronie internetowej przy każdym produkcie. 
 1. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 2. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.  
 3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.   
 4. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności. 
 5. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 6. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim. 
 7. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetykiem jest zaakceptowanie Regulaminu. 

§7

Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Akceptowane metody płatności: BLIK, szybki przelew, karty płatnicze, płatność odroczona za pomocą platformy iMoje.pl
 3. Płatności na konto bankowe nr: 90 1050 1214 1000 0097 3860 7689 ING Bank Śląski
 4. W przypadku osób, które zdecydowały się na współpracę z jadłospisem:
  Jadłospis zostanie wysyłany Klientowi do 10 dni roboczych, do godziny 18.00 czasu polskiego po odbyciu konsultacji online lub w siedzibie Dietetyka. Warunkiem niezbędnym do realizacji jadłospisu jest dokonanie płatności. 

§8

Płatność

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis online itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §8. 

§9

Prawa własności intelektualnej

 1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Dietetyka. 
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§10

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który opłacił wizytę online lub stacjonarną lecz nie odwołał jej nie krócej niż 6h przed wizytą lub nie stawił się na wizycie w ciągu 15 min od rozpoczęcia wizyty, nie otrzyma zwrotu kosztów.
 2. Konsument, który zawarł ze Dietetykiem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ( tylko w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji. 
 5. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§11

Odpowiedzialność za wady

 1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się z Dietetykiem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
 7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń Dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków. 

§12

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem piotrowska-psychodietetyk.pl

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.  Procedura reklamacji powinna uwzględniać uprawnienia przysługujące przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla  kupującego charakteru zawodowego.
 2. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

  – Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetykiem

  – Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2021r.

Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim mogę indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Akceptując ciasteczka - akceptujesz politykę prywatności. [polityka prywatności]